Felvételi

A doktori képzésre történő jelentkezést az Egyetemi Doktori Szabályzat IV. fejezete (A felvételi eljárásrend), valamint a Doktori Iskola működési szabályzat 3. §-a szabályozza. Ezen túl a Doktori Iskola működési szabályzat 9. melléklete tartalmazza a doktori képzésre jelentkezők felvételi rendjét. Ezt az alábbiakban külön is közreadjuk:

A. Teljes idejű állami ösztöndíjas és teljes idejű költségtérítéses idejű képzésben résztvevő hallgatók

A doktori iskola azon pályázók felvételét javasolja, akik a kutatási munkatervükben megfogalmazottak alapján önálló szakmai gondolatokkal és korábbi hallgatói – önképzőkörös, tudományos diákkörös, demonstrátori munkájukkal, publikációkkal, esetleg másoddiplomával – tevékenységükkel már bizonyították doktori képzésre való alkalmasságukat.

(1) Követelmények

 • A doktori képzésre jelentkező hallgatók a doktori iskola által március 31-ig nyilvánosságra hozott témákra adhatják be jelentkezésüket.
 • A szervezett doktori képzésre való jelentkezés végső határideje május 31.
 • A jelentkezés során a szakirányú egyetemi vagy mester diploma esetén (ötéves képzésben közgazdász egyetemi diploma, a kétéves MSc képzések esetén: közgazdasági elemző, közgazdálkodás és közpolitika, biztosítási és pénzügyi matematika, gazdaság-matematikai elemző, MBA mester, marketing, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, pénzügy, regionális és környezetgazdaság, számvitel, turizmus-menedzsment, vállalkozásfejlesztés, vezetés és szervezés, logisztikai menedzsment mesterszak diplomáival) a bemenet közvetlenül biztosított. A régi ötéves rendszerű és az új mesterképzések, egyéb tudományterülethez kapcsolódó diplomái esetén kredit beszámítási eljárás keretében kell igazolni a felvételhez szükséges előtanulmányi követelményeket. Az 1. számú és 2. számú függelékben szereplő kreditelfogadási határozat szükséges a felvételhez. A kérvényt a doktori iskola vezetőjéhez kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az előtanulmányi dokumentumokat (index vagy NEPTUN tantárgylista másolatát/ egyetemi diploma, BA /BSc illetve MA/MSc diploma, nem mesterszintű MBA diploma és szakirányú továbbkési diploma). Hiányzó ismeretkör vagy tantárgy esetében a SZIE GTK Részismereti képzése keretében a tantárgy vagy tantárgyak felvehetők, és teljesítésük után, az a kreditelfogadási határozatba átvezetésre kerülnek. A kreditelfogadási határozatban kijelölt tantárgy vagy tantárgyak teljesítése a felvételi elbeszélgetés előtt szükséges.
 • A jelentkezőnek minimális feltételként egy világnyelvből, államilag elismert középfokú “C” típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával kell rendelkeznie. A doktori iskola által elfogadott nyelvek: angol, német, spanyol, francia, orosz, olasz. Ezen követelménynek a külhoni hallgatóknak is meg kell felelniük. A nyelvvizsga meglétéről minden esetben bizonyítványt kell – legkésőbb a szóbeli felvételi elbeszélgetés időpontján – bemutatni, ennek hiányában a jelentkező szóbeli meghallgatására nem kerül sor.
 • A 3 éven belül végzett jelentkezők esetében azok nyújthatják be jelentkezésüket, akiknek diplomája legalább jó rendű minősítést kapott. 3 év után a diploma rendűségi kritérium elévül, és a jelentkezőket az elért tudományos eredményeik szerint minősítik.
 • A 3 éven belül végzett jelentkezőnek Tudományos Diákköri Konferencián való részvétele alapfeltétel, melynek hiányában a jelentkezés nem nyújtható be. Kivételként indokolt esetben a jelentkező egyéb tudományos előélete felmentést adhat e kitétel alól. 3 év után a Tudományos Diákköri Konferencia részvételi kritérium elévül, és a jelentkezőket az elért tudományos eredményeik (közlemények, publikációk, konferenciák, szabadalmak, know-how termékek stb.) alapján minősítik.
 • A jelentkezők a felvételi kérelmüket jelentkezési lapon nyújthatják be (ez a lap az Egyetemi Doktori Szabályzat szerint az összes SZIE doktori iskolára egységes). A jelentkezési lap akkor érvényes, ha azon a javasolt témavezető és a doktori iskola vezetőjének vagy a témacsoport tudományos vezetőjének aláírása is szerepel. A jelentkezési lapon feltüntetett kötelező mellékletek csatolásának hiányában a jelentkező hiánypótlásra kötelezhető. A felvétel során súlyozottan számító szakmai publikációk jegyzékében a jelentkezési lapon feltüntetett bontást kell követni.
 • A doktori képzésre történő jelentkezés előtt a pályázó a választott témavezetőjével konzultálva elkészíti a képzés részletes kutatási munkatervét és azt a jelentkezéssel egy időben, a doktori iskola vezetőjének benyújtják. A jelentkezés és felvétel alapkövetelménye a választott témavezető támogató javaslata, amelyben felelősséggel nyilatkozik a jelölt alkalmasságáról is.

(2) A felvételi meghallgatás (elbeszélgetés) rendje

 • A felvételi elbeszélgetés minimum 3 tagú bizottság előtt zajlik le. A bizottság tagjai a Doktori Iskolai Tanácsának, illetve a doktori iskola tagjainak sorából kerülnek ki (Felvételi Bizottság). A Felvételi Bizottság elnöke a doktori iskola vezetője, akadályoztatásának esetében a doktori iskola vezetője által megbízott tudományos vezető. A jelentkezők anyagát a doktori iskola titkára készíti elő, aki egyben a felvételi meghallgatásról jegyzőkönyvet készít. A jelentkezők minősítésében az elnök, a titkár és a bizottság tagjai vesznek részt. Abban az esetben, ha valamely bizottsági tag felvételiző jelölt témavezetőjeként is érintett, akkor az őt érintő szavazásban nem vehet részt.
 • A doktori iskola képzésre jelentkező hallgatók munkatervei, a benyújtott mellékletek a felvételi meghallgatás dokumentumai. A titkár a felvételi napjára az előzetes anyagok alapján az objektíven mérhető paraméterekből megállapítja a nyelvismeret, a diploma rendűsége és a tudományos előélet értékét, melyet a felvételi elbeszélgetés előtt a bizottsági tagok elé terjeszt.
 • A felvételi elbeszélgetés során a bizottsági tagok pontozással értékelik a jelentkezőket. A pontozás alapját a jelentkezési lapon feltüntetett adatok szolgáltatják, objektívan értékelhető szempontok szerint:
 • diploma rendűsége, maximálisan 10 pont, jeles rendű 5 pont, kitűnő 10 pont;
 • tudományos előélet, maximálisan 30 pont, melynek során a felvételiig folytatott tudományos tevékenységet értékelik, különös tekintettel a TDK tevékenység(ek)re: ETDK részvétel 5 pont, helyezés 10 pont; OTDK-n való részvétel 10 pont, helyezés 15 pont, tudományos cikk megjelentetés 10 pont, szakcikk megjelentetés 5 pont; részvétel egyéb tudományos konferencián 8 pont;
 • szakmai habitus, maximálisan 30 pont, amelynek alapja a felvételin a jelölt munkatervének a bemutatása, a felmerült kérdések megválaszolása, a szakmai megalapozottság és vitakészség értékelése. Nem magyar anyanyelvű pályázó meghallgatása témavezetővel egyeztetett világnyelven, eseti bizottság előtt történhet.
 • A felvételi meghallgatás befejeztével a bizottság sorrendet állapít meg a jelentkezők között. A javasolt hallgatók névsora a doktori iskola vezetője előterjeszti az EDHT felé, amely a javaslatok alapján a keretszámok, illetve a rendelkezésre álló kapacitás figyelembevételével július 31-ig meghozza döntését. A felvételiző hallgatók a pozitív, illetve negatív eredményről augusztus 31-ig kapnak írásos értesítőt és indoklást.
 • A külföldi PhD hallgatók felvételét az erre a célra kijelölt felvételi bizottság videokonferencia technikáját felhasználva bonyolítja le.

Az egyéni felkészülés szabályai

Az egyéni felkészülés szabályozására vonatkozóan módosult az Nftv. 53. § (3) bekezdése és a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. §-a:

Nftv. 53. § (3) A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette a felvétel és a doktori képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsga teljesítésével jön létre.

387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § Egyéni felkészülők esetén

 1. a doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, a komplex vizsga teljesítésével kezdődik ;
 2. a doktori iskola működési szabályzatában kell meghatározni a komplex vizsgára történő jelentkezés elfogadásának, illetve a felvételnek a feltételeit;
 3. a komplex vizsga sikeres teljesítése esetén a felsőoktatási intézmény elismeri a komplex vizsgára bocsátás feltételéül meghatározott minimum krediteket, azzal, hogy kérelemre az előzetesen megszerzett ismeretek, kompetenciák alapján további krediteket is el lehet ismerni.

A doktori kormányrendelet mai napon hatályos szövege elérhető innen.

CsatolmányMéret
Fájl Kreditelfogadási kérelem18.17 KB
Microsoft Office dokumentum ikonja Kreditelfogadási határozat47.5 KB